Община Крушари - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Съобщение относно промяна в датата и часа на отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 18.10.2018 10:01

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


СЪОБЩЕНИЕ

относно промяна в датата и часа на отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции


В изпълнение на разпоредбите на чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че променям датата и часа на отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции, открита с Решени №РД-08- 452/27.09.2018 г. Вместо посочените час и дата в Обявлението за обществената поръчка с изх. №ОП-04-5094/27.09.2018 г., а именно 19.10.2018г. от 10:30 часа, офертите ще бъдат отворени на 23.10.2018г. от 10:30 часа.
Мястото на отваряне на офертите остава непроменено - сградата на Общинска администрация Крушари, заседателната зала, с адрес: с.Крушари, община Крушари, обл. Добрич, ул. „Девети септември” №3-А.
На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Електронни документи:

Съобщение.pdf [548,41 KБ | PDF]
Протокол №2/10.10.2018 г. от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 10.10.2018 16:36

Протокол №2/10.10.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-08-467/09.10.2018 г. на Кмета на Община Крушари за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улица в с. Крушари, община Крушари“.

Електронни документи:

Протокол №2 от 10.10.2018 г..pdf [1,84 МБ | PDF]
Договор №ОС-09-2306/03.10.2018 г. и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 09.10.2018 14:12

Договор №ОС-09-2306/03.10.2018 г. с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Крушари" и приложения към него

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 09.10.2018 14:12

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Крушари"

Съобщение за удължаване на първоначално обявеният срок за подаване на оферти и промяна на датата на отваряне на получените оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 04.10.2018 17:10

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Ремонт на улица в с. Крушари, община Крушари“


ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

СЪОБЩЕНИЕВ изпълнение на разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улица в с. Крушари, община Крушари“, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява“, обява № ОП-07-5012/19.09.2018, се удължава до 17:00 часа на 08.10.2018 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 09.10.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Община Крушари, ул. „Девети септември” №3-А, Заседателна зала, ет. 3, стая №301. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка.

С изключение на крайния срок за получаване на оферти и датата на тяхното отваряне, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 04.10.2018 13:27

Обявление за приключване на договор №ОС-09-2270/26.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“

Договор №ОС-09-2302 от 12.09.2018 г. с предмет: „Ремонт на улици в с. Лозенец“ и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 03.10.2018 16:30

Договор №ОС-09-2302 от 12.09.2018 г. с предмет: „Ремонт на улици в с. Лозенец“ и приложения към него

Договор №ОС-09-2301 от 12.09.2018 г. с предмет: „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с.Крушари“ и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 03.10.2018 16:29

Договор №ОС-09-2301 от 12.09.2018 г. с предмет: „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с.Крушари“ и приложения към него

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“ Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 03.10.2018 16:06

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“ Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“

„Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 01.10.2018 16:50

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 22.10.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0007 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631393238 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 01.10.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 23.10.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

12345678910...>>Намерени са 255 записа