Община Крушари - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Разяснение с изх. №ОП-07-3338/21.06.2018 г. по постъпило запитване
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 21.06.2018 08:24

Разяснение с изх. №ОП-07-3338/21.06.2018 г. по постъпило запитване

Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 20.06.2018 15:58

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 05.07.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 20.06.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 06.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3-А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 19.06.2018 17:04

СЪОБЩЕНИЕВ изпълнение на разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет: „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява“, обява № ОП-07-3188/12.06.2018 г., се удължава до 17:00 часа на 22.06.2018 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 25.06.2018 г. от 09:00 часа в сградата на Община Крушари, ул. „Девети септември” №3-А, Заседателна зала, ет. 3, стая № 301. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка.

С изключение на крайния срок за получаване на оферти и датата на тяхното отваряне, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Електронни документи:

ОП-07-3313 от 19.6.2018г..pdf [429,30 KБ | PDF]
Съобщение по чл. 193 от ЗОП относно прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 19.06.2018 16:27

Съобщение по чл. 193 от ЗОП относно прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“

Утвърден от Възложителя протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 19.06.2018 16:15

Утвърден от Възложителя протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-245/11.06.2018 г. за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 15.06.2018 15:59

СЪОБЩЕНИЕ


Относно: Отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“

 


       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      В изпълнение на разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 20.06.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Общинска администрация Крушари, заседателната зала (стая 301) с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3-А., ще се проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“, открита с Решение №РД-08-183/30.04.2018г.
     Отварянето на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 


    С уважение,

    Димитрина Желева
    Председател на комисия,
    Назначена със Заповед № РД-08-229/29.05.2018 г.
    на кмета на Община Крушари

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Пряко договаряне: досие
Владимир Димов / 15.06.2018 14:30

Обявление за приключване на договор №ОС-09-ОС-09-2203/16.02.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Крушари през 2017/2018 г.“

Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет:„Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 12.06.2018 14:53

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 19.06.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 12.06.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 20.06.2018 г. от 10:00 часа в сградата на ООбщина Крушари, ул. „Девети септември” №3-А, ет.3, Заседателна зала - стая № 301. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Съобщение по чл. 193 от ЗОП относно прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 11.06.2018 16:47

Съобщение по чл. 193 от ЗОП относно прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“

Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 11.06.2018 16:45

Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-217/22.05.2018 г. за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.

12345678910...>>Намерени са 201 записа