Община Крушари - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Решение за откриване, обявление и документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари"
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 06.12.2018 13:36

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 27.12.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари".

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0009 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333634323132 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 06.12.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 02.01.2019 г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3-А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 04.12.2018 14:04

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с.Крушари“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 04.12.2018 14:04

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с.Крушари“

Договор №ОС-09-2354/21.11.2018 г. и приложения към него
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 03.12.2018 09:11

Договор №ОС-09-2354/21.11.2018 г. с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Крушари през 2018/2019г.“ и приложения към него

Обявление за възложена поръчка - прекратяване възлагането на обособена позиция №6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 30.11.2018 13:27

Обявление за възложена поръчка - прекратяване възлагането на обособена позиция №6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"

Протокол №1/20.11.2018 г. от работата на Комисия
Публично състезание: досие
Веселина Иванова / 23.11.2018 14:14

Протокол № 1/ 20.11.2018г. на комисия, назначена за разглеждане и оценка на постъпили оферти по обществена поръчка с предмет " Ремонт на улици в населени места в община Крушари", възлагана по реда на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП .

Електронни документи:

Протокол № 1 улици.pdf [2,18 МБ | PDF]
Утвърден от Възложителя Протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 19.11.2018 14:50

Утвърден от Възложителя Протокол №1/15.11.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-511/05.11.2018 г. на Кмета на Община Крушари за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Крушари през 2018/2019г.“

Договор №ОС-09-2336/12.11.2018 г. и приложения към него
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 19.11.2018 09:24

Договор №ОС-09-2336/12.11.2018 г. с предмет: „Ремонт на улица в с. Крушари, община Крушари“ и приложения към него

Договор №ОС-09-2323/29.10.2018 г. и приложения към него
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 19.11.2018 09:16

Договор №ОС-09-2323/29.10.2018 г. с предмет: „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“ и приложения към него

Решение №РД-08-539/16.11.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 16.11.2018 16:58

Решение №РД-08-539/16.11.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и изменена документация в т.1 "Прогнозна стойност" от Раздел ІІ.ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ.

12345678910...>>Намерени са 276 записа