Община Крушари - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Протокол №2/17.08.2018 г. от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 17.08.2018 15:58

Протокол №2/17.08.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-387/16.08.2018 г. на Кмета на Община Крушари за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 14.08.2018 08:22

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕВ изпълнение на разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строителството на обект „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява“, обява № ОП-07-4272/06.08.2018, се удължава до 17:00 часа на 17.08.2018 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 20.08.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Община Крушари, ул. „Девети септември” №3-А, Заседателна зала, ет. 3, стая № 301. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка.

С изключение на крайния срок за получаване на оферти и датата на тяхното отваряне, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

 

Договор №ОС-09-2292/08.08.2018 г. и приложения към него
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 09.08.2018 09:54

Договор №ОС-09-2292/08.08.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“ и приложения към него

Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строителството на обект „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 06.08.2018 16:05

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 13.08.2018г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строителството на обект „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 06.08.2018г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 14.08.2018г. от 13:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Разяснение с изх. № ОП-07-4249(1)/06.08.2018г. по постъпило запитване
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 06.08.2018 08:34

Разяснение с изх. № ОП-07-4249(1)/06.08.2018г. по постъпило запитване

Договор №ОС-09-2270 от 26.07.2018 г. и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 03.08.2018 11:42

Договор №ОС-09-2270 от 26.07.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“ и приложения към него

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 03.08.2018 11:33

Обявление с изх. №ОП-04-4233/03.08.2018 г.за възложена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич"

Договор №ОС-09-2263 от 20.07.2018 г. и приложения към него
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 01.08.2018 11:52

Договор №ОС-09-2263 от 20.07.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“ и приложения към него

Договор за доставка №ОС-09-2264 от 23.07.2018 г. и приложения към него
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 01.08.2018 11:44

Договор №ОС-09-2264 от 23.07.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България" и приложения към него

Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 31.07.2018 16:26

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 15.08.2018г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 31.07.2018г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 16.08.2018г. от 13:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

12345678910...>>Намерени са 234 записа