Досие №112 на процедура "„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община Крушари“"
Договор №ОС-09-2229/30.04.2018 г. и приложения към него
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 10.05.2018 09:44

Договор №ОС-09-2229/30.04.2018 г. с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община Крушари“ и приложения към него.

Утвърден от Възложителя протокол от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 12.04.2018 09:19

Утвърден от Възложителя протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-137/10.04.2018 г. на кмета на Община Крушари за разглеждане и оценка на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община Крушари“.

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 02.04.2018 17:07

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община Крушари“, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява“, обява № ОП-07-1830/26.03.2018 г., се удължава до 17:00 часа на 05.04.2018 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 10.04.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Община Крушари, ул. „Девети септември” №3-А, Заседателна зала, ет. 3, стая № 301. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка.

С изключение на крайния срок за получаване на оферти и датата на тяхното отваряне, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Електронни документи:

Съобщение.pdf [423,85 KБ | PDF]
Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет:„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община Крушари“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 26.03.2018 16:33

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 02.04.2018г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община Крушари“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 26.03.2018г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 03.04.2018г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Намерени са 4 записа