Досие №113 на процедура "„Изпълнение на строително-монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2018г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на кметство с.Загорци“ Обособена позиция №2 „Ремонт на кметство с.Полковник Дяково“ Обособена позиция №3 „Ремонт на кметство с.Телериг“ Обособена позиция №4 „Ремонт сграда гробищен парк с.Крушари“"
Договори за възлагане на обществената поръчка по обособени позиции
Събиране на оферти с обява: „Изпълнение на строително-монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2018г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на кметство с.Загорци“ Обособена позиция №2 „Ремонт на кметство с.Полковник Дяково“ Обособена позиция №3 „Ремонт на кметство с.Телериг“ Обособена позиция №4 „Ремонт сграда гробищен парк с.Крушари“ досие
Владимир Димов / 05.07.2018 13:23

Договор №ОС-09-2254 от 20.06.2018г. за изпълнение на обособена позиция №2

Договор №ОС-09-2255 от 20.06.2018г. за изпълнение на обособена позиция №3

Договор №ОС-09-2257 от 21.06.2018г. за изпълнение на обособена позиция №1

Договор №ОС-09-2258 от 21.06.2018г. за изпълнение на обособена позиция №4

Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: „Изпълнение на строително-монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2018г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на кметство с.Загорци“ Обособена позиция №2 „Ремонт на кметство с.Полковник Дяково“ Обособена позиция №3 „Ремонт на кметство с.Телериг“ Обособена позиция №4 „Ремонт сграда гробищен парк с.Крушари“ досие
Владимир Димов / 23.05.2018 15:38

Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-179/27.04.2018 г. за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2018г.“ по обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Ремонт на кметство с.Загорци“
Обособена позиция №2 „Ремонт на кметство с.Полковник Дяково“
Обособена позиция №3 „Ремонт на кметство с.Телериг“
Обособена позиция №4 „Ремонт сграда гробищен парк с.Крушари“.

Протокол №2/14.05.2018 г. от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: „Изпълнение на строително-монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2018г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на кметство с.Загорци“ Обособена позиция №2 „Ремонт на кметство с.Полковник Дяково“ Обособена позиция №3 „Ремонт на кметство с.Телериг“ Обособена позиция №4 „Ремонт сграда гробищен парк с.Крушари“ досие
Владимир Димов / 14.05.2018 15:27

Протокол №2/14.05.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-08-179/27.04.2018 г. за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2018г.“ по обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Ремонт на кметство с.Загорци“
Обособена позиция №2 „Ремонт на кметство с.Полковник Дяково“
Обособена позиция №3 „Ремонт на кметство с.Телериг“
Обособена позиция №4 „Ремонт сграда гробищен парк с.Крушари“.

Електронни документи:

Протокол №2 от 14.05.2018г..pdf [2,74 МБ | PDF]
Съобщение относно удължаване на срока за получаване на оферти за Обособена позиция №4 „Ремонт сграда гробищен парк с.Крушари“
Събиране на оферти с обява: „Изпълнение на строително-монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2018г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на кметство с.Загорци“ Обособена позиция №2 „Ремонт на кметство с.Полковник Дяково“ Обособена позиция №3 „Ремонт на кметство с.Телериг“ Обособена позиция №4 „Ремонт сграда гробищен парк с.Крушари“ досие
Владимир Димов / 19.04.2018 17:16

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРУШАРИ ПРЕЗ 2018Г.“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕВ изпълнение на разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2018г.“ за Обособена позиция №4 „Ремонт сграда гробищен парк с.Крушари“ възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява“, обява № ОП-07-2001/03.04.2018 г., се удължава до 17:00 часа на 26.04.2018 г., поради факта, че за Обособена позиция №4 в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.
Отварянето на офертите за участие по всички обособени позиции ще се извърши на 27.04.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Община Крушари, ул. „Девети септември” №3-А, Заседателна зала, ет. 3, стая № 301. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка.
С оглед поставеното задължително изискване от Възложителя за участие в обществената поръчка в т.ІІ Провеждане на възлагането на обществената поръчка, т.1 Посещение на място и извършване на оглед от Приложение №2 Допълнителна информация“ към Обявата за обществената поръчка, а именно: „Всяко заинтересовано лице трябва да извърши оглед на мястото на обекта на строителството и да се запознае с условията на място и оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора.“, определям нова дата за посещение на обекта по Обособена позиция №4 „Ремонт сграда гробищен парк с.Крушари“ – 24.04.2018 г. от 10.00 часа и 14.00 часа след предварително уведомление на следните тел.: 05771/20-24, вътрешен 201 или 0886 424 018, експерти УТ. Посещението се извършва от законния представител на участника, лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител. Разходите по огледа са за сметка на участника и Възложителя не ги възстановява при никакви обстоятелства. Всеки участник задължително включва в офертата си Декларация за запознаване с условията на строителния обект, заверена от представител на Възложителя (по образец на Възложителя).
С изключение на крайния срок за получаване на оферти по обособена позиция №4, датата на отварянето на офертите за участие по всички обособени позиции, и обявеният нов срок за оглед на обекта по обособена позиция №4, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително-монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2018г.“ по обособени позиции
Събиране на оферти с обява: „Изпълнение на строително-монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2018г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на кметство с.Загорци“ Обособена позиция №2 „Ремонт на кметство с.Полковник Дяково“ Обособена позиция №3 „Ремонт на кметство с.Телериг“ Обособена позиция №4 „Ремонт сграда гробищен парк с.Крушари“ досие
Владимир Димов / 03.04.2018 16:26

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 19.04.2018г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари през 2018г.“ по обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Ремонт на кметство с.Загорци“
Обособена позиция №2 „Ремонт на кметство с.Полковник Дяково“
Обособена позиция №3 „Ремонт на кметство с.Телериг“
Обособена позиция №4 „Ремонт сграда гробищен парк с.Крушари“

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 03.04.2018г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 20.04.2018г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Намерени са 5 записа