Досие №115 на процедура "„Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“"
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 04.10.2018 13:27

Обявление за приключване на договор №ОС-09-2270/26.07.2018 г. за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“

Договор №ОС-09-2270 от 26.07.2018 г. и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 03.08.2018 11:42

Договор №ОС-09-2270 от 26.07.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“ и приложения към него

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 03.08.2018 11:33

Обявление с изх. №ОП-04-4233/03.08.2018 г.за възложена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич"

Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на комисията
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 28.06.2018 13:25

Утвърдени от Възложителя на 25.06.2018 г. / на основание чл. 182, ал. 5 от ЗОП/ Протокол №1 от 29.05.2018 г., Протокол №2 от 04.06.2018 г., Протокол №3 от 15.06.2018 г. и Протокол №4 от 20.06.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед №РД-08-229/29.05.2018 г., за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“.

Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 28.06.2018 13:23

Решение №РД-08-290/27.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчки с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 15.06.2018 15:59

СЪОБЩЕНИЕ


Относно: Отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“

 


       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      В изпълнение на разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 20.06.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Общинска администрация Крушари, заседателната зала (стая 301) с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3-А., ще се проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“, открита с Решение №РД-08-183/30.04.2018г.
     Отварянето на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 


    С уважение,

    Димитрина Желева
    Председател на комисия,
    Назначена със Заповед № РД-08-229/29.05.2018 г.
    на кмета на Община Крушари

Протокол №2/04.06.2018 г. от работата на Комисията
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 05.06.2018 12:10

Протокол №2/04.06.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед №РД-08-229/29.05.2018 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“, открита с Решение №РД-08-183/30.04.2018 г.

Разяснение с изх. №ОП-07-2679(1)/14.05.2018 г. по постъпило запитване за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 14.05.2018 15:25

Разяснение с изх. №ОП-07-2679(1)/14.05.2018 г. по постъпило запитване за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“

„Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 30.04.2018 08:13

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 28.05.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на част от общински път DOB 3174 /ІІІ 2932/ Добрин – Благовец от км 0+000 до км 1+430 Община Крушари, област Добрич“.

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0001 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333536373536 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 30.04.2018  г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 29.05.2018  г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Намерени са 9 записа