Досие №117 на процедура "„Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“"
Съобщение по чл. 193 от ЗОП относно прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 11.06.2018 16:47

Съобщение по чл. 193 от ЗОП относно прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“

Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 11.06.2018 16:45

Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-217/22.05.2018 г. за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.

Протокол №1/31.05.2018 г. от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 31.05.2018 16:50

Протокол №1/31.05.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-08-217/22.04.2018 г. за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 18.05.2018 08:48

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


СЪОБЩЕНИЕВ изпълнение на разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет: „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява“, обява № ОП-07-2616/08.05.2018 г., се удължава до 17:00 часа на 21.05.2018 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 22.05.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Крушари, ул. „Девети септември” №3-А, Заседателна зала, ет. 3, стая № 301. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка.

С изключение на крайния срок за получаване на оферти и датата на тяхното отваряне, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет:„Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 08.05.2018 14:02

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 17.05.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 08.05.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 18.05.2018 г. от 10:00 часа в сградата на ООбщина Крушари, ул. „Девети септември” №3-А, ет.3, Заседателна зала - стая № 301. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Намерени са 5 записа