Досие №118 на процедура "„Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“"
Съобщение по чл. 193 от ЗОП относно прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 19.06.2018 16:27

Съобщение по чл. 193 от ЗОП относно прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“

Утвърден от Възложителя протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 19.06.2018 16:15

Утвърден от Възложителя протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-245/11.06.2018 г. за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 04.06.2018 17:10

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕВ изпълнение на разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Лапидариум в с.Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява“, обява № ОП-07-2807/18.05.2018 г., се удължава до 17:00 часа на 08.06.2018 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 11.06.2018 г. от 09:00 часа в сградата на Община Крушари, ул. „Девети септември” №3-А, Заседателна зала, ет. 3, стая № 301. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка.

С изключение на крайния срок за получаване на оферти и датата на тяхното отваряне, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 18.05.2018 11:45

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 04.06.2018г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 18.05.2018г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 05.06.2018г. от 09:00 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Намерени са 4 записа