Досие №119 на процедура "„Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“ Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“"
Договор №ОС-09-2302 от 12.09.2018 г. с предмет: „Ремонт на улици в с. Лозенец“ и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 03.10.2018 16:30

Договор №ОС-09-2302 от 12.09.2018 г. с предмет: „Ремонт на улици в с. Лозенец“ и приложения към него

Договор №ОС-09-2301 от 12.09.2018 г. с предмет: „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с.Крушари“ и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 03.10.2018 16:29

Договор №ОС-09-2301 от 12.09.2018 г. с предмет: „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с.Крушари“ и приложения към него

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“ Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 03.10.2018 16:06

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“ Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“

Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на комисията
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 27.07.2018 10:37

Утвърдени от Възложителя на 26.07.2018 г. / на основание чл. 182, ал. 5 от ЗОП/ Протокол №1 от 03.07.2018 г., Протокол №2 от 04.07.2018 г., Протокол №3 от 17.07.2018 г. и Протокол №4 от 20.07.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед №РД-08-293/03.07.2018 г., за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“; Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“, открита с Решение № РД-08-232/31.05.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 27.07.2018 10:37

Решение №РД-08-353/26.07.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчки с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“ Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“ Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 17.07.2018 16:00

СЪОБЩЕНИЕ


Относно: Отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“, Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“

 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 20.07.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Общинска администрация Крушари, заседателната зала (стая 301) с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3-А., ще се проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“, Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“, открита с Решение №РД-08-232/31.05.2018 г.
Отварянето на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 


С уважение,

Димитрина Желева
Председател на комисия,
Назначена със Заповед № РД-08-293/03.07.2018 г.
на кмета на Община Крушари

Протокол №2 от работата на комисията
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 05.07.2018 13:25

Протокол №2 от 04.07.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-08-293/03.07.2018 г. на кмета на Община Крушари, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“; Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“, открита с Решение № РД-08-232/31.05.2018 г.

Електронни документи:

Протокол №2 от 04.07.2018г..pdf [982,15 KБ | PDF]
Съобщение по чл. 53 от ППЗОП, относно промяна в датата и часа на отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет:„Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“ Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 27.06.2018 11:48

ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Промяна в датата и часа на отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“ Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“


      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      В изпълнение на разпоредбите на чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че датата и часа на отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“ Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с.Лозенец“ посочени в Обявлението за поръчката се променят на 03.07.2018 г. от 10:30 часа. Мястото на отваряне на офертите остава непроменено - сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3-А.
     На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение с изх. №ОП-07-3338/21.06.2018 г. по постъпило запитване
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 21.06.2018 08:24

Разяснение с изх. №ОП-07-3338/21.06.2018 г. по постъпило запитване

„Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“ Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 31.05.2018 16:49

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 28.06.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на улица „Добри Орлов“, с. Крушари“ Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с. Лозенец“

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0002 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333537373237 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 31.05.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 29.06.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Намерени са 10 записа