Досие №122 на процедура "„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Крушари“"
Разяснение с изх. №ОП-07-3657(1)/10.07.2018 г. по постъпило запитване
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 10.07.2018 08:53

Разяснение с изх. №ОП-07-3657(1)/10.07.2018 г. по постъпило запитване

Съобщение за допуснати технически грешки в инвестиционния проект
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 27.06.2018 16:40

ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Допуснати технически грешки в инвестиционния проект, приложение към документацията за обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Крушари“


     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

     Поради допуснати технически грешки в инвестиционния проект за обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Крушари“ при изписването на броя на газовите кладенци в част „Мониторинг“ и в част „Обща“, Ви уведомявам, че предвиденият в проектното решение брой на газовите кладенци навсякъде е 2 /два/, а не както е записано 3 и 4.

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Крушари“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 26.06.2018 10:12

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 24.07.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Крушари“.

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0003 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538353630 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 26.06.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 25.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Намерени са 3 записа