Досие №123 на процедура "„Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“"
Съобщение за прекратяване на обществена поръчка
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 29.06.2018 16:03

ДО ВСИЧКИ ЗАИНЕТЕРОСАВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ 

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото Ви уведомявам, че възлагането чрез събиране на оферти с обява от 26.06.2018 г. на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“ е прекратено.

Основание за прекратяване: чл. 193 от ЗОП във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, вр. чл. 195 от ЗОП: необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Поради допусната грешка в Техническата спецификация е необходимо изменение в част от техническите параметри на мотокора, което ще доведе до промяна в кръга на заинтересованите лица.

Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 26.06.2018 14:08

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 03.07.2018г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 26.06.2018г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 04.07.2018г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Намерени са 2 записа