Досие №124 на процедура "„Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“"
Договор за доставка №ОС-09-2264 от 23.07.2018 г. и приложения към него
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 01.08.2018 11:44

Договор №ОС-09-2264 от 23.07.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България" и приложения към него

Утвърден от Възложителя Протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 16.07.2018 14:36

Утвърден от Възложителя Протокол №1/16.07.2018 г. от работата на Комисията за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 10.07.2018 17:06

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕВ изпълнение на разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет: „Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“ възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява“, обява № ОП-07-3581/03.07.2018 г., се удължава до 17:00 часа на 13.07.2018 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 16.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Крушари, ул. „Девети септември” №3-А, Заседателна зала, ет. 3, стая № 301. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка.

С изключение на крайния срок за получаване на оферти и датата на тяхното отваряне, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 03.07.2018 16:00

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 10.07.2018г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на мотокар за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 03.07.2018г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 11.07.2018г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Намерени са 4 записа