Досие №125 на процедура "„Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“"
Допълнително споразумение №1 към Договор №ОС-09-2323/29.10.2018 г. с предмет: „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 23.04.2019 16:54

Допълнително споразумение №1 към Договор №ОС-09-2323/29.10.2018 г. с предмет: „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“

Договор №ОС-09-2323/29.10.2018 г. и приложения към него
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 19.11.2018 09:16

Договор №ОС-09-2323/29.10.2018 г. с предмет: „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“ и приложения към него

Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 03.09.2018 16:36

Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-387/16.08.2018 г. на Кмета на Община Крушари за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“

Протокол №2/17.08.2018 г. от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 17.08.2018 15:58

Протокол №2/17.08.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-387/16.08.2018 г. на Кмета на Община Крушари за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“

Разяснение с изх. № ОП-07-4249(1)/06.08.2018г. по постъпило запитване
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 06.08.2018 08:34

Разяснение с изх. № ОП-07-4249(1)/06.08.2018г. по постъпило запитване

Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 31.07.2018 16:26

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 15.08.2018г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 31.07.2018г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 16.08.2018г. от 13:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Намерени са 6 записа