Досие №127 на процедура "„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строителството на обект „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“"
Договор №ОС-09-2305/28.09.2018 г.
Събиране на оферти с покана: досие
Владимир Димов / 23.10.2018 16:47

Договор №ОС-09-2305/28.09.2018 г. с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строителството на обект „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“

Утвърден от Възложителя Протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с покана: досие
Владимир Димов / 31.08.2018 14:56

Утвърден от Възложителя протокол от 29.08.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед №РД-08-395/29.08.2018 г. за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строителството на обект „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“

„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строителството на обект „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“
Събиране на оферти с покана: досие
Владимир Димов / 21.08.2018 14:29

Покана за участие в обществена поръчка чрез покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строителството на обект „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики №3 и №4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в местността „Калето“, село Добрин, Община Крушари, Област Добрич, в поземлен имот №000046“.

Краен срок за подаване на оферти: 17:00ч. на 28.08.2018 г.

Отварянето на офертите ще се извърши от 10:30 ч. на 29.08.2018 г. в зала 301 в административната сграда на Община Крушари – с. Крушари 9410, ул. „Девети септември“ №3-А.

Намерени са 3 записа