Досие №128 на процедура "СМР по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари""
Договор №ОС-09-2393/21.01.2019 г. и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 28.01.2019 14:21

Договор №ОС-09-2393/21.01.2019 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "СМР по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари" и приложения към него

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 28.01.2019 14:19

Обявление за възложена поръчка с предмет: "СМР по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари"

Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: досие
Веселина Иванова / 19.12.2018 14:55

Решение №РД-08-578/19.12.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчки с предмет:„СМР по проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“.

Утвърдени от Възложителя протоколи и доклад от работата на комисията
Публично състезание: досие
Веселина Иванова / 19.12.2018 14:55

Утвърдени от Възложителя на 19.12.2018 г. протоколи №1/15.11.2018г. ; №2/07.12.2018г. и №3/13.12.2018г. и Доклад от 13.12.2018г. от цялостната дейност на Комисията, назначена със Заповед № РД-08-478/17.10.2018г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР по проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 10.12.2018 11:45

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 13.12.2018 г. от 11:00ч. в сградата на Общинска администрация Крушари, заседателната зала (стая 301) с адрес: с. Крушари, ул. "Девети септември" №3-А, ще се проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари", открита с Решение № РД-08-429/18.09.2018 г.
Отварянето на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 


С уважение,

Анна-Мари Тодорова
Председател на комисия,
Назначена със Заповед № РД-08-478/17.10.2018 г.
на кмета на Община Крушари

Протокол №1 от работата на Комисия
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 16.11.2018 15:30

Протокол №1 от работата на Комисия, назначена със Заповед №РД-08-478/17.10.2018 г. на Кмета на Община Крушари за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти по обществена поръчка с предмет: „СМР по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари", открита с Решение № РД-08-429/18.09.2018 г.

„СМР по проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 18.09.2018 10:58

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 16.10.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „СМР по проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“.

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0004 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631343831 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 18.09.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 17.10.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3-А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Намерени са 7 записа