Досие №129 на процедура "Ремонт на улици в населени места в Община Крушари"
Ремонт на улици в населени места в Община Крушари
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 19.09.2018 15:24

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 17.10.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в Община Крушари“.

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0005 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631353438 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 19.09.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 18.10.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3-А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Намерен e 1 запис