Досие №129 на процедура "Ремонт на улици в населени места в Община Крушари"
Договор №ОС-09-2418/25.02.2019г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улици в населени места в Община Крушари" и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 19.03.2019 09:57

Договор №ОС-09-2418/25.02.2019г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улици в населени места в Община Крушари" и приложения към него

Обявление за възложена поръчка с предмет: "Ремонт на улици в населени места в Община Крушари"
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 19.03.2019 09:57

Обявление за възложена поръчка с предмет: "Ремонт на улици в населени места в Община Крушари", открита с Решение РД-08-440/19.09.2018 г.

Протоколи и доклад от работата на Комисията
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 14.01.2019 14:54
Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 14.01.2019 14:54

Решение № РД-08-24/14.01.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улици в населени места в Община Крушари", открита с Решение № РД-08-440/19.09.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 10.12.2018 11:47

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 13.12.2018 г. от 11:30ч. в сградата на Общинска администрация Крушари, заседателната зала (стая 301) с адрес: с. Крушари, ул. "Девети септември" №3-А, ще се проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улици в населени места в община Крушари", открита с Решение №РД-08-440/19.09.2018 г.
Отварянето на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 


С уважение,

Анна-Мари Тодорова
Председател на комисия,
Назначена със Заповед № РД-08-485/18.10.2018 г.
на кмета на Община Крушари

Протокол №1/20.11.2018 г. от работата на Комисия
Публично състезание: досие
Веселина Иванова / 23.11.2018 14:14

Протокол № 1/ 20.11.2018г. на комисия, назначена за разглеждане и оценка на постъпили оферти по обществена поръчка с предмет " Ремонт на улици в населени места в община Крушари", възлагана по реда на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП .

Електронни документи:

Протокол № 1 улици.pdf [2,18 МБ | PDF]
Ремонт на улици в населени места в Община Крушари
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 19.09.2018 15:24

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 17.10.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в Община Крушари“.

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0005 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631353438 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 19.09.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 18.10.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3-А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Намерени са 7 записа