Досие №130 на процедура "„Ремонт на улица в с. Крушари, община Крушари“"
Договор №ОС-09-2336/12.11.2018 г. и приложения към него
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 19.11.2018 09:24

Договор №ОС-09-2336/12.11.2018 г. с предмет: „Ремонт на улица в с. Крушари, община Крушари“ и приложения към него

Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 24.10.2018 13:43

Утвърдени от Възложителя Протокол №1/09.10.2018 г., Протокол №2/10.10.2018 г. и Протокол №3/22.10.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-467/09.10.2018 г. на Кмета на Община Крушари за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улица в с. Крушари, община Крушари“

Протокол №2/10.10.2018 г. от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 10.10.2018 16:36

Протокол №2/10.10.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-08-467/09.10.2018 г. на Кмета на Община Крушари за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улица в с. Крушари, община Крушари“.

Електронни документи:

Протокол №2 от 10.10.2018 г..pdf [1,84 МБ | PDF]
Съобщение за удължаване на първоначално обявеният срок за подаване на оферти и промяна на датата на отваряне на получените оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 04.10.2018 17:10

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Ремонт на улица в с. Крушари, община Крушари“


ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

СЪОБЩЕНИЕВ изпълнение на разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улица в с. Крушари, община Крушари“, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява“, обява № ОП-07-5012/19.09.2018, се удължава до 17:00 часа на 08.10.2018 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 09.10.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Община Крушари, ул. „Девети септември” №3-А, Заседателна зала, ет. 3, стая №301. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка.

С изключение на крайния срок за получаване на оферти и датата на тяхното отваряне, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет:„Ремонт на улица в с. Крушари, община Крушари“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 19.09.2018 16:23

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 04.10.2018г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улица в с. Крушари, община Крушари“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 19.09.2018г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 05.10.2018г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Намерени са 5 записа