Досие №131 на процедура "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция №2 „Месо и месни продукти“ Обособена позиция №3 „Риба и рибни продукти“ Обособена позиция №4 „Яйца“ Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ Обособена позиция №7 „Картофи и кореноплодни“ Обособена позиция №8 „Варива“ Обособена позиция №9 „Зеленчуци - сурови, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали“ Обособена позиция №10 „Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади и компоти“ Обособена позиция №11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“ Обособена позиция №12 „Подправки и други храни“"
Съобщение относно промяна в датата и часа на отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 18.10.2018 10:01

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


СЪОБЩЕНИЕ

относно промяна в датата и часа на отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции


В изпълнение на разпоредбите на чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че променям датата и часа на отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции, открита с Решени №РД-08- 452/27.09.2018 г. Вместо посочените час и дата в Обявлението за обществената поръчка с изх. №ОП-04-5094/27.09.2018 г., а именно 19.10.2018г. от 10:30 часа, офертите ще бъдат отворени на 23.10.2018г. от 10:30 часа.
Мястото на отваряне на офертите остава непроменено - сградата на Общинска администрация Крушари, заседателната зала, с адрес: с.Крушари, община Крушари, обл. Добрич, ул. „Девети септември” №3-А.
На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Електронни документи:

Съобщение.pdf [548,41 KБ | PDF]
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 27.09.2018 14:07

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 18.10.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Мляко и млечни продукти“

Обособена позиция №2 „Месо и месни продукти“

Обособена позиция №3 „Риба и рибни продукти“

Обособена позиция №4 „Яйца“

Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“

Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“

Обособена позиция №7 „Картофи и кореноплодни“

Обособена позиция №8 „Варива“

Обособена позиция №9 „Зеленчуци - сурови, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали“

Обособена позиция №10 „Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади и компоти“

Обособена позиция №11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“

Обособена позиция №12 „Подправки и други храни“

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0006 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631373734 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 27.09.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 19.10.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3-А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Намерени са 2 записа