Досие №131 на процедура "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция №2 „Месо и месни продукти“ Обособена позиция №3 „Риба и рибни продукти“ Обособена позиция №4 „Яйца“ Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ Обособена позиция №7 „Картофи и кореноплодни“ Обособена позиция №8 „Варива“ Обособена позиция №9 „Зеленчуци - сурови, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали“ Обособена позиция №10 „Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади и компоти“ Обособена позиция №11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“ Обособена позиция №12 „Подправки и други храни“"
Договор №ОС-09-2372/17.12.2018 г. и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 16.01.2019 15:09

Договор №ОС-09-2372/17.12.2018 г. и приложения към него за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари" по обособени позиции № 4 „Яйца“, № 5 „Масла и мазнини“, № 7 „Картофи и кореноплодни“ и № 11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“

Договор №ОС-09-2376/19.12.2018 г. и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 16.01.2019 15:09

Договор №ОС-09-2376/19.12.2018 г. и приложения към него за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари" по обособени позиции № 1 „Мляко и млечни продукти“; № 2 „Месо и месни продукти“; № 3 „Риба и рибни продукти“; №8 „Варива“; № 9 „Зеленчуци - сурови, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали“; № 10 „Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади и компоти“ и № 12 „Подправки и други храни“.

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 16.01.2019 15:07

Обявление с изх. №ОП-04-350/16.01.2019 г. за възложена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции: №1 „Мляко и млечни продукти“, №2 „Месо и месни продукти“, №3 „Риба и рибни продукти“, №4 „Яйца“, №5 „Масла и мазнини“, №7 „Картофи и кореноплодни“, №8 „Варива“, №9 „Зеленчуци - сурови, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали“, №10 „Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади и компоти“, №11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“, №12 „Подправки и други храни“

Обявление за възложена поръчка - прекратяване възлагането на обособена позиция №6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 30.11.2018 13:27

Обявление за възложена поръчка - прекратяване възлагането на обособена позиция №6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"

Утвърдени протоколи от работата на комисията
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 16.11.2018 16:55

Утвърдени от Възложителя Протокол №1 от 23.10.2018 г., Протокол №2 от 26.10.2018 г., Протокол №3 от 07.11.2018 г. и Протокол №4 от 13.11.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-490/23.10.2018 г., за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Мляко и млечни продукти“; Обособена позиция №2 „Месо и месни продукти“; Обособена позиция №3 „Риба и рибни продукти“; Обособена позиция №4 „Яйца“; Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“; Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; Обособена позиция №7 „Картофи и кореноплодни“; Обособена позиция №8 „Варива“; Обособена позиция №9 „Зеленчуци - сурови, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали“; Обособена позиция №10 „Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади и компоти“; Обособена позиция №11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“; Обособена позиция №12 „Подправки и други храни“, открита с Решение № РД-08-452/27.09.2018 г.

Решение №РД-08-530/16.11.2018г. за определяне на изпълнител
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 16.11.2018 16:53

Решение №РД-08-530/16.11.2018г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Мляко и млечни продукти“

Обособена позиция №2 „Месо и месни продукти“

Обособена позиция №3 „Риба и рибни продукти“

Обособена позиция №4 „Яйца“

Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“

Обособена позиция №7 „Картофи и кореноплодни“

Обособена позиция №8 „Варива“

Обособена позиция №9 „Зеленчуци - сурови, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали“

Обособена позиция №10 „Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади и компоти“

Обособена позиция №11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“

Обособена позиция №12 „Подправки и други храни“

Решение №РД-08-525/14.11.2018 г. за прекратяване на обособена позиция №6
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 16.11.2018 16:52

Решение №РД-08-525/14.11.2018 г. за прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари" по обособена позиция №6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа"

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 07.11.2018 15:43

В изпълнение на разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 13.11.2018 г. от 09:00ч. в сградата на Общинска администрация Крушари, заседателната зала (стая 301) с адрес: с. Крушари, ул. "Девети септември" №3-А, ще се проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции, открита с Решение № РД-08-452/27.09.2018 г.
Отварянето на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол № 2 от 26.10.2018 г. от работата на Комисията
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 26.10.2018 15:48

Протокол № 2 от 26.10.2018 г. от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-08-490/23.10.2018 г., за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция №2 „Месо и месни продукти“ Обособена позиция №3 „Риба и рибни продукти“ Обособена позиция №4 „Яйца“ Обособена позиция №5 „Масла и мазнини“ Обособена позиция №6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ Обособена позиция №7 „Картофи и кореноплодни“ Обособена позиция №8 „Варива“ Обособена позиция №9 „Зеленчуци - сурови, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали“ Обособена позиция №10 „Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади и компоти“ Обособена позиция №11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“ Обособена позиция №12 „Подправки и други храни“, открита с Решение № РД-08-452/27.09.2018 г.

Електронни документи:

Протокол №2 от 26.10.2018 г..pdf [1,47 МБ | PDF]
Съобщение относно промяна в датата и часа на отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 18.10.2018 10:01

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


СЪОБЩЕНИЕ

относно промяна в датата и часа на отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции


В изпълнение на разпоредбите на чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че променям датата и часа на отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Крушари и за потребителите на проект "Топъл обяд - община Крушари", по обособени позиции, открита с Решени №РД-08- 452/27.09.2018 г. Вместо посочените час и дата в Обявлението за обществената поръчка с изх. №ОП-04-5094/27.09.2018 г., а именно 19.10.2018г. от 10:30 часа, офертите ще бъдат отворени на 23.10.2018г. от 10:30 часа.
Мястото на отваряне на офертите остава непроменено - сградата на Общинска администрация Крушари, заседателната зала, с адрес: с.Крушари, община Крушари, обл. Добрич, ул. „Девети септември” №3-А.
На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Електронни документи:

Съобщение.pdf [548,41 KБ | PDF]
12Намерени са 11 записа