Досие №132 на процедура "„Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“"
Протокол №1/05.02.2019г. от дейността на Комисията
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 11.02.2019 11:27

Протокол №1/05.02.2019г. от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-08-491/23.10.2018 г., за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“, открита с Решение №РД-08-457/01.10.2018г. и финансирана съгласно ДБФП, сключен между Община Крушари и Държавен Фонд "Земеделие" с № 08/07/2/0/00555/25.07.2018г. по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Електронни документи:

Протокол №1 от 05.02.2019г..pdf [5,04 МБ | PDF]
„Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 01.10.2018 16:50

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 22.10.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството по проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Крушари“

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0007 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631393238 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 01.10.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 23.10.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Намерени са 2 записа