Досие №133 на процедура "„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Крушари през 2018/2019г.“"
Договор №ОС-09-2354/21.11.2018 г. и приложения към него
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 03.12.2018 09:11

Договор №ОС-09-2354/21.11.2018 г. с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Крушари през 2018/2019г.“ и приложения към него

Утвърден от Възложителя Протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 19.11.2018 14:50

Утвърден от Възложителя Протокол №1/15.11.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-511/05.11.2018 г. на Кмета на Община Крушари за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Крушари през 2018/2019г.“

Съобщение за удължаване на първоначално обявеният срок за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 29.10.2018 17:07

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че срокът за подаване на оферти за участие по обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Крушари през 2018/2019г.“, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява“, обява № ОП-07-5560/22.10.2018, се удължава до 17:00 часа на 02.11.2018 г.

С изключение на крайния срок за получаване на оферти, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Крушари през 2018/2019г.“
Събиране на оферти с обява: досие
Владимир Димов / 22.10.2018 15:36

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 29.10.2018г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Крушари през 2018/2019г.“.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 22.10.2018г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 05.11.2018г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Намерени са 4 записа