Досие №134 на процедура "„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“"
Решение №РД-08-539/16.11.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 16.11.2018 16:58

Решение №РД-08-539/16.11.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и изменена документация в т.1 "Прогнозна стойност" от Раздел ІІ.ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ.

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 09.11.2018 16:05

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 30.11.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“.

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0008 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633333932 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 09.11.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 03.12.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Намерени са 2 записа