Досие №134 на процедура "„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“"
Договор №ОС-09-2377/28.12.2018г. и приложения към него
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 25.01.2019 11:02

Договор №ОС-09-2377/28.12.2018г. за изпълнене на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“ и приложения към него

Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 25.01.2019 11:02

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“

Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на Комисията
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 13.12.2018 15:58

Утвърдени от Възложителя Протокол №1 от 10.12.2018 г. и Протокол №2 от 13.12.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-557/10.12.2018 г., за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“, открита с Решение № РД-08-520/09.11.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 13.12.2018 15:57

Решение №РД-08-572/13.12.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“, открита с Решение № РД-08-520/09.11.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 10.12.2018 14:19

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 13.12.2018 г. от 09:00ч. в сградата на Общинска администрация Крушари, заседателната зала (стая 301) с адрес: с. Крушари, ул. "Девети септември" №3-А, ще се проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“, открита с Решение № РД-08-520/09.11.2018 г.
Отварянето на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 


С уважение,

Веселина Иванова
Председател на комисия,
Назначена със Заповед № РД-08-557/10.12.2018 г.
на кмета на Община Крушари

Решение №РД-08-539/16.11.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 16.11.2018 16:58

Решение №РД-08-539/16.11.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и изменена документация в т.1 "Прогнозна стойност" от Раздел ІІ.ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ.

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 09.11.2018 16:05

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 30.11.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“.

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0008 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633333932 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 09.11.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 03.12.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Намерени са 7 записа