Досие №134 на процедура "„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“"
Утвърдени от Възложителя протоколи от работата на Комисията
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 13.12.2018 15:58

Утвърдени от Възложителя Протокол №1 от 10.12.2018 г. и Протокол №2 от 13.12.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-557/10.12.2018 г., за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“, открита с Решение № РД-08-520/09.11.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 13.12.2018 15:57

Решение №РД-08-572/13.12.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“, открита с Решение № РД-08-520/09.11.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 10.12.2018 14:19

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 13.12.2018 г. от 09:00ч. в сградата на Общинска администрация Крушари, заседателната зала (стая 301) с адрес: с. Крушари, ул. "Девети септември" №3-А, ще се проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения (плик „Предлагани ценови параметри”) от офертите на допуснатите участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“, открита с Решение № РД-08-520/09.11.2018 г.
Отварянето на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 


С уважение,

Веселина Иванова
Председател на комисия,
Назначена със Заповед № РД-08-557/10.12.2018 г.
на кмета на Община Крушари

Решение №РД-08-539/16.11.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 16.11.2018 16:58

Решение №РД-08-539/16.11.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и изменена документация в т.1 "Прогнозна стойност" от Раздел ІІ.ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ.

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“
Публично състезание: досие
Владимир Димов / 09.11.2018 16:05

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 30.11.2018 г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Крушари“.

Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки в преписка с уникален номер 00613-2018-0008 - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633333932 

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка, а именно 09.11.2018 г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 03.12.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари с адрес с.Крушари, ул."Девети септември" №3А. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Намерени са 5 записа